منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

آدم ‌برفي ‌را به‌ خانه‌ات ‌بياور

barf

بنفشه رضایی

وقتي در يک روز برفي کودکت بيمار شد، نگذار تنها با حسرت از پشت پنجره نظاره گر زيبايي ها باشد. برو و به خاطرش برف را مهمان خانه ات کن. باور کن کار سختي نيست، کمي جسارت مي خواهد و اندکي هم حوصله و ظرفي براي برف بازي. در خانه هم مي شود آدم برفي ساخت! با اين کار به فرزندت بياموز در اوج مشکلات و ناکامي باز هم اميد گوشه اي منتظر نشسته تا او را ببيني و برايش دستي تکان دهي و در جواب، لبخند و شادکامي را هديه بگيري. با همين کارهاي کوچک سخاوتمندانه و خلاقانه درس زندگي را به او بياموز و از اعتقاد به نتوانستن دورش کن.حتي اگر فرزندت توان برف بازي در خانه را هم نداشت، برف را کنار مواد غذايي‌اي که براي تغذية جسمش در فريزر ذخيره کرده اي نگه دار تا حالش بهتر شود و اين‌گونه غذاي روحش را نيز تأمين کن. نشانش بده ساختن و کنترل بسياري از شرايط و اتفاق هاي خوب و بد زندگي در دست خود ماست!!! تمامي تصميمات و واکنش هاي ما در زندگي عادي و روزمره، نوع تفکر و شخصيت فرزندانمان را در آينده خواهند ساخت. به آن ها ثابت کنيم پاسخ ها تنها از طريق يک راه به دست نمي آيند. راه هاي نرفته را هم بايد جستجو کرد، شايد راحت تر و کوتاه تر باشند.