منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

آيين‌نامه متفاوت‌ حزب ‌خران

Hezb

 

شهرمن- گروه فرهنگ

همان‌گونه كه در شماره هاي پيشين اشاره شد، حزب خران در کرمانشاه شکل گرفت و نام«خر» براي اين حزب، نه به مفهوم الاغ يا درازگوش؛ بلكه به معناي خاص آن «بزرگ» انتخاب شد. افراد براي عضويت در باشگاه، موظف بودند آيين نامة تدوين شده‌اي را اجرا کنند. از جمله اين که تمامي اعضاء بايد در هنگام ورود به هيئت، يک علامت«خ» فلزي را در جلوي سينه و همچنين پشت يقة خود نصب کنند.

به نقل از سيد فريد قاسمي در کتاب روزنامة حزب خران، در اين آيين نامه آورده شده بود: «آقايان کارمند باشگاه در خارج از حوزه مي بايد کمال متانت و بردباري را ابراز و به هيچ وجه از حدود ادب و وقار خارج نشوند، ليک در مجالس خصوصي باشگاه خران چنانچه مايل باشند عرعر و جفتک اندازي نمايند در حدود مقررات و انتظامات بلامانع است. در مجالس خصوصي مي توانند با انواع پالان هاي ملون و در مجالس رسمي با جل هاي مشکي حضور به هم رسانند. در هر موقع که صداي همکاري بلند شد سريع همة همکاران بايستند و کلاه از سر بردارند.»

اين مقررات متفاوت و جذاب که تعجب و لبخند را بر هر چهره‌اي مي نشاند، وقتي در شهر کرمانشاه به اطلاع همه رسانيده شد، عدة زيادي را به اين باشگاه كشاند. به تدريج باشگاه خران گسترده تر شد اما تا پنج سال بعد نيز در حد يک تشکل محلي باقي ماند تا اينکه در سال 1326 به يک حزب محلي تبديل شد. در شمارةآينده ماجراي چگونگي گسترش اين حزب را پي مي گيريم.