منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

احتمال وجودسم «گلايفوسيت» در پوشک ‌بچه ‌و محصولات ‌داروخانه‌اي

يک دکتري بيوشيمي مولکولي گفت: محققان آرژانتيني طي مطالعاتي وجود سم گلايفوسيت در محصولات داروخانه اي که متشکل از پنبه تراريخته بوده را تشخيص داده‌اند؛ از آنجايي که پنبه تراريخته به ايران نيز وارد مي شود لزوم انجام تحقيقات مشابه در کشور ضروري است.

آزاد عمراني، در گفتوگو با خبرگزاري سينا، گفت: در دانشگاه لاپلاتاي آرژانتين، طي تحقيقاتي که در چند سال اخير بر روي محصولات داروخانه اي متشکل از پنبه تراريخته، مانند گوش پاک کن، نوارهاي بهداشتي و پوشک بچه انجام شد؛ مشخص شد عليرغم اين‌که در فرآيند توليد، پنبه کاملاً ضدعفوني و بهداشتي مي شود اما سم گلايفوسيت و يا مشتقات آن که »آمپا «ناميده ميشود به ميزان 85 درصد در اين محصولات وجود داشته است.

اين دکتري بيوشيمي مولکولي ادامه داد: طي تحقيقات بعدي صورت گرفته از بيمارستان‌هاي همان منطقه در کشور آرژانتين (که صد در صد پنبه هاي توليدي اين منطقه به صورت تراريخته توليد مي شود) و با ارزيابي آمارها از مراکز بهداشتي، بيمارستان‌ها و نهادهاي مرتبط با بهداشت و درمان، مشخص شد که ميزان بيماري هاي مجاري ادراري و ناحيه تناسلي در آن منطقه بالاتر بوده که به گفته دانشمندان آرژانتيني، اين بيماري‌ها کاملاً مرتبط با محصولات داروخانه اي ذکر شده بوده است.

وي با اشاره به نتايج خطرناک اين تحقيقات، افزود: متاسفانه عليرغم واردات پنبه تراريخته به ايران، هنوز هيچ تحقيقاتي بر روي اين موضوع صورت نگرفته است و مشخص نيست که محصولات داروخانه اي کشور ما که متشکل از پنبه تراريخته است نيز داراي مشکلي براي سلامتي مردم است يا خير؛ از آنجايي‌که در کشور ما هنوز سرمايه گذاري‌ها، درمان محور بوده و نه پيشگيري محور، لذا هنوز هيچ تحقيقاتي بر روي اثرات پنبه‌هاي تراريخته در محصولات داروخانه‌اي صورت نگرفته است.

عمراني افزود: ما دانشجويان بسياري داريم که در علوم مختلف و مباحث مربوط به مهندسي ژنتيک، بيوشيمي مولکولي و بيماري شناسي باليني انساني تحقيق مي‌کنند و نتايج تحقيقات خود را به صورت پايان نامه کارشناسي ارشد ارائه مي‌دهند؛ پيشنهاد مي‌شود اين دانشجويان موضوع پايان‌نامه خود را تحقيقات در اين زمينه قرار دهند و براي تکميل نتايج تحقيقات خود، به گردآوري اظهار نظرات پزشکان درخصوص افزايش ميزان سوزش هاي ادراري، عفونت هاي مجاري ادراي و زخم‌هاي ناحيه تناسلي بپردازند؛ براي اين منظور لازم است نمونه پنبه ها را از داروخانه‌ها جمع آوري کرده و ميزان سموم آن را تشخيص دهند.