منوی دسته بندی
پایگاه اطلاع رسانی

ادب و هنر

 

 

photo-shahreman-No 12-1 به من ثابت شد کرمانشاه گهواره تمدن است

photo-shahreman-No 11-2 هيچ هنري پايان ندارد

photo-shahreman-No 11-1 هنوز پول چاپ «پپو» را بدهکارم

photo-shahreman-No 8-7 استاد پرتو براي من مانند سعدي شيرازي است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(شماره هفتم / 18 اسفند 1394)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(شماره ششم / 13 بهمن 1394)

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(شماره پنجم / 22 دي 1394)

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(شماره سوم / 26 آبان 1394)