منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

حال ‌ناخوش مطبوعات

شهرمن / شماره 50 / 09 مرداد 1397

سرمقاله

اميرپويا قدسي – سردبير

APGhodsi 1*تنگناي اقتصادي‌اي که اين روزها براي نشريات مکتوب ايجاد شده مي رود تا رکن چهارم دموکراسي را در ايران فلج کند. اين حال ناخوش مطبوعات در شهرستان‌هايي مانند کرمانشاه که به حال خود رها شده اند و دلسوزي هم براي ساماندهي اين وضعيت ندارند وخيم تر است. گرچه همه‌ي اصناف در اين دوره‌ي تاريخي روزهايي بهتر از صنف ما را نمي گذرانند اما بر همه روشن است که هيچ چيز نمي تواند رسالت رسانه ها و مطبوعات را در روشنگري، آگاه کردن و متعالي ساختن جامعه به جاي آورد.

بسياري از نشريات يا انتشارشان را متوقف کرده اند و يا به چاپ تک رنگ، کم کردن تعداد صفحات و ميزان تيراژ روي آورده اند که چاره‌اي هم جز اين نيست. متأسفانه راهي هم براي افزايش درآمد وجود ندارد. چون رکود موجود در بازار، بخش تبيلغات و بازرگاني نشريات را فلج کرده و اميدي هم به افزايش معجزه وار آمار مطالعه‌ توسط هموطنان و همشهريانمان وجود ندارد و اين يعني روي افزايش نرخ تک فروشي هم نمي توان حساب کرد. در اين برهه اگر معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به تبع آن ادارات کل فرهنگ، بسته هاي حمايتي براي رسانه هاي مکتوب در نظر نگيرند به يقين در آينده از ريزش و مرگ تعداد زيادي از رسانه‌هاي مکتوب سرافکنده خواهند شد…

*در اين شماره‌، ويژه نامه اي با موضوع »اسب کُرد« که از داشته‌هاي با ارزش اما مهجورسرزمينمان است، به مخاطبين فرهيخته شهرمن تقديم کرده ايم. اميدواريم لذت مطالعه‌ي آن براي علاقه مندان باعث شود تحمل مرارت هاي ناشي از چهار بار افزايش پي در پي هزينه‌ي چاپ و ليتوگرافي در يک ماه اخير براي ما قابل تحمل شود. با سپاس از اساتيد و مفاخر گرانقدر ايران؛ استادان »دکترميرجلال‌الدين کزّازي« و » دکترمحمدعلي سلطاني« به جهت راهنمايي‌ها، همراهي‌ها و همدلي هميشگي‌شان با شاگردان خود در نشريه شهرمن و همچنين قدرداني از اعضاي محترم »انجمن نژادي اسب کُرد« که در تهيه‌ي ويژه نامه‌ي »شيهه شبديز« از هيچگونه همراهي‌اي دريغ نورزيدند؛ آرزومنديم آغاز حرکت ارزشمند اين انجمن در نگاهداشت ميراث ژنتيکي اسب کُرد و معرفي آن به جهانيان، ماندگار و پايدار باشد. اميد آنکه رسانه‌هاي وزين استان نيز در اين راستا به وظيفه‌ي مهم خود که همانا آگاهي بخشي و معرفي دستاوردهاي علمي، اقتصادي و فرهنگي اين حرکت مؤثر است، عمل نمايند.