منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

عاقبت ‌شوراي ‌منفصل

هفته نامه شهرمن / شماره 52 / 10 مهر 1397

Shora Ksh

عاقبت ‌شوراي ‌منفصل

‌احتمال ‌انحلال ‌شوراي ‌شهر ‌کرمانشاه‌‌

شهرمن– مهلت قانوني شوراي شهرکرمانشاه براي انتخاب شهردار به پايان رسيد و طبق قانون، هم اکنون شوراي هيات حل اختلاف استان بايد درباره‌ي پرونده‌ي اين شورا و سرنوشت آن تصميم بگيرد.

شهرداري کرمانشاه از اوائل تيرماه سالجاري پس از استعفاي آرش رضايي توسط سرپرست اداره مي شود و در اين سه ماه شوراي شهر کرمانشاه به دليل اختلاف نظر و عدم اتحاد و يکپارچگي ازانتخاب شهردار عاجز ماند.

اختلاف نظر اعضاي شوراي شهر تا حدي بود که در يکي از جلسات ميان دو تن از اعضاء درگيري فيزيکي رخ داد. شوراي شهر کرمانشاه 19 بار براي انتخاب شهردار تشکيل جلسه داد؛ اما هربار به دليل تکروي و عدم تفاهم در ميان اعضاء، اين جلسات بدون نتيجه به پايان رسيد. برخي جلسات هم به دليل به حدنصاب نرسيدن تعداد اعضاي حاضر و يا ترک جلسه و غيبت عمدي برخي اعضاءرسميتش را از دست داد.

اول مهرماه شورا تشکيل جلسه داد و براي انتخاب شهردار کانديداها را معرفي کرد و در همان جلسه برگه هاي رأي توزيع شد اما چهار نفر از اعضاء جلسه را ترک کردند و انتخاب با حضور 7 نفر برگزار شد. پس از پايان جلسه علي حيدر کرمي با کسب 6 رأي به عنوان شهردار کرمانشاه معرفي شد اما چند روز بعد فرمانداري اعلام کرد براي تصميم گيري، حضور دو سوم اعضاء الزامي است و چون در زمان اخذ تصميم براي انتخاب شهردار و رأي گيري تنها 7 نفر حضور داشتند، با نظر هيات تطبيق مصوبات شوراها با قوانين و نظريه مشورتي که وزارت کشور در سال 96 مشابه همين موضوع اعلام کرده، مصوبه شوراي شهر کرمانشاه در خصوص انتخاب شهردار خلاف قانون تشخيص داده شده است. طبق گفته‌ي سخنگوي شوراي شهر کرمانشاه در روزهاي 7 و 8 مهر ماه مي شد جلسه‌‌اي براي انتخاب شهردار کرمانشاه برگزار ‌شود ولي از نامه برگزاري جلسه که بايد توسط رئيس شورا و در فرجه زماني مشخص براي اعضا ارسال مي شد خبري نشد. اينگونه بود که شوراي شهرکرمانشاه آخرين فرصتش را هم براي تشکيل جلسه و انتخاب شهردار از دست داد.

حال بايد هيات حل اختلاف استان مطابق ماده 91 قانون شوراها، به پرونده‌ي ارجاعي شوراي شهرکرمانشاه رسيدگي کند و درباره‌ي انحلال يا ادامه‌ي کار اين شورا نظر دهد.

اعضاي اين هيأت را استاندار، رييس کل دادگستري، دو نفر از نمايندگان استان و نماينده شوراي استان تشکيل مي دهند.

حال بايد ديد هيأت حل اختلاف سرنوشتي مانند شوراي سوم را براي اين شورا رقم مي زند و رأي به انحلال آن مي دهد يا اجازه مي دهد اين شوراي منفصل کماکان در شهر کرمانشاه فرصت سوزي کند.