منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

هدف ‌از تشکيل‌ حزب‌ خران‌ مبارزه ‌با حزب‌ هاي ‌فرمايشي ‌بود

kharan

شهرمن-گروه فرهنگ

در شماره پيش گفتيم تا سال 1326باشگاه خران در حد يک تشکل محلي باقي ماند. تا اينکه در همين سال توسط عوامل نشريه توفيق به يک حزب ملي بدل شد. در جلد شانزدهم دائره المعارف بزرگ اسلامي، در خصوص هدف تشکيل اين حزب توسط نشريه توفيق آمده استـ»از مهمترين فعاليت هاي غير مطبوعاتي دست اندرکاران توفيق، تشکيل حزب خران در مقابل احزاب فرمايشي مانند حزب ايران و ايران نوين بود.«

در کتاب حزب خران سيد فريد قاسمي، از قول دکتر حسين توفيق ماجراي تشکيل اين حزب اينگونه بيان شده است:«حزب خران را مرحوم نواب صفا به توفيق پيشنهاد نداد تا جايي که به خاطر دارم مجله توفيق زماني به اين سوژه رسيد که آقايي به نام نيرومند و سرهنگ ايرانلو به تهران آمدند و در دفتر مجله که همه اعضاي تحريريه حضور داشتند، پيشنهادي از اين حزب را براي حاضران گفتند و جمع به اين نتيجه رسيد که حزب خران را در تهران تأسيس کنند.»

نخستين مطالب توفيق در باره حزب خران که در سال25 ??، شماره40، چهارشنبه21 مرداد به چاپ رسيد در ذيل مي‌آيد:

«باشگاه خران تأسيس شد»:«خرهاي محترم! توجه فرمايند»

اين نشريه در ادامه در چاپ چهارشنبه 25 شهريور، صفحه 3 ذيل«فوق العاده حزب خران»نوشتند:«بشتابيد براي گرفتن کارت عضويت از حزب خران» حزب خران بدينوسيله از عموم علاقه مندان(!) و دوستداران حزب دعوت مي نمايد که با ارايه مدارک خريت خود هرچه زودتر براي گرفتن کارت مراجعه کنند. حزب ما صد در صد وطني است و انگشت هيچ «خرخارجي» يا «خارجي خر» در آن داخل نيست، ما نه «صاحب خر» هستيم نه«خر صاحب»؛ «مقاومت منفي» در حزب ما به عاليترين مدارج خود رسيده است.

مقاومت منفي يعني توسري بخور و تيز بدو و جو بخور و تيز … در حزب ما نه «ليدر» است نه «سرکرده» همه برادروار دست به دست هم داده در لواي پالان هاي يکرنگ و يکنواخت به پيشرفت خود به سوي «کمال خريت» روانيم. به عقل خودتان مراجعه کنيد و ببينيد انصافاً چند سال است عضو حزب ما هستيد و خودتان هم نمي دانيد ببينيد چند سال است عضو حقيقي حزب نيرومند ما هستيد و فقط کارت نگرفته ايد.

اينگونه حزبي تشکيل شد که تمام احزاب فرمايشي آن زمان را به سخره گرفت و تعداد اعضايش از آن‌ها هم بيشتر شد.