منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

گامی به سوی دموکراسی!

شهرمن / شماره 48 / 22 خرداد 1397

گامی به سوی دموکراسی!

بنفشه رضايي

photo746456159630765714اختصاص مکان هايي براي تجمع هاي قانوني اعتراض آميز مانند هايدپارک انگلستان، که مردم خود اين پارک را براي تجمع انتخاب کرده اند نه اينکه توصيه اي در اين تصميم بوده باشد؛ گرچه کمي تصنعي و نمايشي به نظر مي رسد و تا حدي ممکن است يک خبر تاريخ مصرف دار براي رسانه ها باشد، اما به هر روي نشان از حرکت بيشتر روبه دموکراسي دارد.  قائل شدن حق اعتراض و آزادي بيان و تجمع براي  مردمي که از موضوعي آزرده شده اند و مي خواهند صدايشان را از طريقي به گوش مسئولان برسانند در بسياري از کشورها مرسوم است اما درکشور ما با اينکه اين تجمعات -مشروط بر آنکه بدون حمل سلاح باشد و مخل مباني اسلام نيز نباشد- منافاتي با قانون اساسي ندارد، هميشه به عنوان حرکتي شايسته‌ي سرکوب به آن نگريسته شده است؛ زيرا اين اعتراضات هميشه بهانه اي براي سوء استفاده‌ي اغتشاش گران و  دشمنان نظام بوده است. حال اين مصوبه، به رسميت شناخته شدن تجمعات در چارچوب قانون را از طرف مسئولان صحه مي گذارد و يک آغاز نو را در اين زمينه بشارت مي دهد. با وجود تمامي نکات مثبتي که اين مصوبه دارد، شبهات و سؤالات فراواني در چگونگي اجراي آن قابل طرح است و پاسخ  به آنان ضروري به نظر مي رسد:
وزارت کشور چه اندازه در صدور مجوز تجمعات سخت گيري خواهد کرد؟
چه تضميني وجود دارد که اين تجمعات اعتراض آميز به اغتشاش و زد و خورد کشيده نشود؟
آيا آزادي بيان بدون هراس از عواقب آن مانند بازداشت و برخوردهاي قهرآميز در اين تجمعات وجود خواهد داشت؟
ممکن است در شهرستان ها به خاطر برخوردهاي سليقه اي، تجمع کنندگان به اهدافشان نرسند و حتي دچار مشکل شوند؟
آيا معترضان حضور در اين اماکن توصيه شده را خواهند پذيرفت؟