منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

نگاهي به ثروت هاي طبيعي استان كرمانشاه

 

سكينه محمدي

استان کرمانشاه، يک ناحية کوهستاني است درمنتهي عليه غرب کشورکه سراسرآن را قله ها وارتفاعات سلسله کوه هاي زاگرس پوشانده است. عرض جغرافيايي مناسب و هم‌جواري با جلگة بين النهرين، همچنين قرارگرفتن برمسير بادهاي مرطوب مديترانه اي، موقعيتي ممتاز و خاص به منطقه بخشيده است. استان ما ازسه طرف داراي مرز داخلي است ( استان‌هاي لرستان،کردستان، ايلام و همدان) و از طرف غربي داراي مرز خارجي يا بين المللي مي باشدکه اين موضوع خودش بر ممتاز بودن موقعيت استان مي افزايد.

موقعيت طبيعي وعرض جغرافيايي استان، باعث به‌وجود آوردن شرايطي خاص از نظر آب و هوايي و زيستنگاهي زيست محيطي گرديده است. شرايطي مانند تنوع آب و هوايي، غناي زيست محيطي از قبيل خاک مناسب و حاصلخيز جهت پرورش انواع محصولات کشاورزي و باغداري، جامعة گياهي بسيار متنوع و غني با انواع مصارف پزشکي، دارويي وخوراکي مي باشد. همچنين شرايط مناسب براي زيست جامعة بسيار متنوع جانوران اهلي و حيات وحش و از همه اين‌ها مهم‌تر و بارزتر باتوجه به زمين ساختي و نحوة قرارگيري جهت ارتفاعات و پستي بلندي ها ،داراي ثروت هاي عظيمي از معادن و منابع انرژي مي باشد. اين مجموعه عوامل، چهرة استان کرمانشاه را شاخص و درخشان کرده است.

ما تصميم داريم در هر شماره »نشرية شهرمن« دربارة يکي از اين ثروت ها براي شما بنويسيم.

 منابع و معادن

به علت شرايط خاص زمين ساختي رشته کوه هاي زاگرس، درمناطق مرتفع و بلند، مانند زون سنندج‌ـ‌ سيرجان، داراي معادن غني سنگ آهن است که هنوز به طورکامل اکتشاف و استخراجي در آن صورت نگرفته است.

در مناطق پست و هموار مانند قصرشيرين، سرپل‌ذهاب، معادن بسيار با ارزش نفت،گاز و قيرطبيعي وجود دارد که به معرفي آن‌ها مي پردازيم.

ماده بيتومين(غير طبيعي) که در منطقة قصرشيرين و سرپل ذهاب وجود دارد، بيش از 75درصد غير طبيعي کشور را شامل مي شودکه در ايران و حتي جهان منحصر به فرد است.

از بيتومين درتوليد عايق حرارتي و رطوبتي، توليدکربن خالص، پرايمر و توليد انواع واکس، و عايق لوله هاي نفت و گاز استفاده مي شود. به طورکل از اين مادة بسيار با ارزش و حياتي، مي توان بيش از 160 نوع محصول توليدکرد که درصورت فراهم بودن شرايط آن، هزاران هزار نفر، مي‌توانند مشغول به کار شوند.

متأسفانه، اين مادة بسيار با ارزش و اشتغال‌زا، به علت فقدان توانمندي، به صورت خام به کشورهاي اروپايي صادرمي شود. اين ماده به علت درجة بالاي خلوص، مورد توجه اين کشورها قراردارد و حاضرند آنرا به بهاي خوبي از کشور ما بخرند و حالا که تحريم ها برداشته شده اند، چه بسا درآينده اي نزديک، اين کشورها مايل به سرمايه‌گذاري درزمينة احداث کارخانه جهت تبديل قيرطبيعي به فرآورده هاي ديگر باشندکه در اين صورت نيز براي استان کرمانشاه باعث ايجاد اشتغال و درآمد خواهد بود. البته اين مورد به همت مسئولين استان بستگي دارد که بتوانند از فرصت هاي پيش آمده نهايت استفاده را ببرند.