منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

انجمن ‌ادبي ‌سخن كرمانشاه

هفته نامه شهرمن / شماره 56 / 12 دي 1397

انجمن ‌ادبي ‌سخن كرمانشاه

sokhan

شهرمن- انجمن ادبي سخن که از بزرگان شعر و ادب اين مرز و بوم تشکيل شده بود، ضميمه اي در روزنامه‌ي خاک خسرو – از نشريات اثر گذار کرمانشاه- منتشر مي کرد. اين ضميمه شامل يادداشت، گزارش جلسات برگزار شده‌ي انجمن، اخبار فرهنگي، اطلاعيه هاي انجمن، پاسخ به نامه هاي مخاطبان و شعر بود. البته اين ضميمه ها توسط انجمن به صورت کتابچه اي گردآوري شد.
چون دستيابي به آرشيو اين ضميمه ها دشوار است و از سويي حيف است آثار و يادداشت هاي بسيار ارزشمندي که در آن منتشر شده در دسترس جوانان علاقه مند قرار نگيرد، لذا اعضاي تحريريه نشريه‌ي شهرمن برآن شدند تا در هر شماره بخشي از مطالب وزين و گرانبهاي اين ضميمه را منتشر نمايند.
اميد که فعاليت اين انجمن وزين الگويي براي انجمن هاي ادبي اکنون استان کرمانشاه گردد.

مقدمه‌ي ضميمه انجمن ادبي سخن در روزنامه‌ي خاک خسرو، منتشر شده در فروردين 1342

به قلم: خليل مرادپور

سپاس شايسته‌ي ذات پروردگاريست که پرتو انوار رأفت بي دريغش دل آدمي را منور و محمد مصطفي(ص)، شريف ترين فرد قبايل عرب که اصول عالي و ارزنده اش قرون متمادي قلوب ابناء بشر را مسخر نموده و بر رسالت مبعوث و علي مرتضي(ع) را که علو و عظمت طبع و صفات ملکوتيش تا ابد افکار اولاد آدم را به خود مشغول داشته وصي بلافصل او قرار داد و مشيت خداونديش بر آن مقرر گرديد تا در اين فصل که سپاه معدلت گستر فروردين لشکر قهار زمستان را مجبور به عزيمت نموده و هزار دستان نويد پيروزي طبيعت را مي دهد؛ در اين هنگام که شکوفه هاي بهاري خلعت نوروزي را بر شاخسار مي پوشانند، در اين هنگام که جويباران به يمن قدوم بهار به جريان عادي خود بر مي گردند و لطافت خود را باز مي يابند؛ در اين موسم که نسيم نشاط انگيز بهار روح و جسم موجودات را به وجد مي آورد و خاک مرده را جاني تازه مي بخشد و با وزش روح پرور خود جبران برودت زمستان را مي نمايد؛ در اين موقع که هر يک از موجودات به نوعي خود را آماده‌ي خدمتگذاري مي نمايند:
انجمن نيز با جنبش طبيعت و نهضت موجودات همگام و هم آهنگ گشته با تعقيب هدف خدمت به جامعه به اندازه‌ي وسع خود با اين تحول عظيم مواضعت و با تأييد پروردگار مظاهري از احساسات و پديده اي از قريحه فکري گويندگان کرمانشاه را به صورت جزوه به ارواح گذشتگاني که مايه افتخار اين شهرستان بوده و هستند، به دوستداران شعر و ادب؛ به آنان که هم و غم خود را مصروف خدمت به فرهنگ کشور مي نمايند و خواستار ترقي و تعالي جامعه خود مي باشند، به افکار وسيع گويندگان معاصر که منظوري جز خدمتگذاري ندارند و به آيندگاني که وارث بقا و دوام کشور خود خواهند بود تقديم مي دارد شايد بدينوسيله بتواند تا حدي دين خود را به فرهنگ و جامعه ادا کند.
انگيزه و آرمان مقدسي که انجمن را بتسويد اين صحف تحريک و تحريض مي نمايد ايمان و علاقه به تشييد بنيان فرهنگ و توثيق ادب و تحکيم اساس زبان و مليت مي باشد چون معتقد است که شالوده‌ي موجوديت و تمدن هر کشور بر فرهنگ آن کشور استوار و اشاعه‌ي نظم و نثر در پيشرفت و تهذيب اخلاق اجتماعي سهم بسزايي خواهد داشت زيرا نغمات شاعرانه چون وحي آسماني جامعه را به سوي حقيقت مطلق رهبري و از چشمه‌ي فياض ذوق شاعر نهال اميد در دلها برومند و لهيب سرکش يأس و حرمان خاموش مي گردد.
خداوندا اين انجمن را در مبارزه با اهريمن هوي و هوس و فساد و تباهي و عفريت جهل و ناداني پيروز گردان و توفيقي عنايت فرما تا به موازات آراستن ظاهر به ستردن غبار خودخواهي از لوح ضمير کوشا بوده و هدف خود را به نوعدوستي معطوف و قدمي جز به نفع جامعه برنداريم.