منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

گياهان‌ دارويي ‌روح‌ يا شعور نباتي‌اند

طب ‌گياهي ‌و مراحل ‌رشد و نمو آن

گياهان‌ دارويي ‌روح‌ يا شعور نباتي‌اند

1

شهرمن – گروه سلامت

از آن زمان که بشر به بلاغت فکري و شعور باطني رسيده همواره در فکر سلامتي و فرار از رنجوري و مرض و نيز در انديشة حفظ سلامتي جسم خويش و دستيابي به زيبايي، شادابي، نشاط و طول عمر بيشتر بوده است و به اين هدف مجبور به جستجو و جمع آوري گياهان دارويي و مصرف آن گرديد.

اولين مخلوقات پس از خلقت جهان گياهانند. گزارشات تاريخ صدق اين موضوع را ثابت مي‌کند. پراکندگي گياهان در جهان به تناسب موقعيت جغرافيايي متفاوت است. هر منطقه و سرزميني استعداد پرورش گياهاني ويژه را دارد. بذر گياه قدرتمندترين بخش هر گياه است و تمامي طرح يک گياه شامل شاخ و برگ و ريشة آن و رنگ گل ها و تعداد شيارها و گلبرگ هاي برگ گياه در آن طراحي گرديده است. بذر گياه مي تواند مزاج زمين را به نفع مزاج خويش تغيير دهد. از اين رو در يک سرزمين و در يک خاک و آب، گياهان متعدد و متنوعي روييده مي شود. در عين حال موقعيت هاي جغرافيايي متعدد مي تواند مزاج گياهان را تغيير دهد. مواد مؤثره، عطر و اسانس گياهان، طعم و مزة گياهان، برآيند اثر آب و خاک در هوا و خورشيد در گياه تبلور مي يابد و خاصيت ويژه اي به آن مي دهد. گياهان دارويي روح يا شعور نباتي‌اند و به سوي انرژي حيات يعني آفتاب حرکت مي کنند. به سوي تکيه گاه خود دست دراز مي کنند و پاية خود را در زمين محکم مي کنند جهت بقاي خود. گياه از هر عنصري براي رشد، نمو و بقا بهره مي برد مانند هوا، باد، پرندگان، حيوانات، حشرات.

تاريخچه طب سنتي

طب سنتي ايران که از طب شرقي، بين النهرين، مصر، يونان باستان و فلات ايران بهره جسته است، در قرون تاريخ سينه به سينه توسط دانشمندان و عالمان دوران، بست و گسترش يافت و در هر دوره اي يکي از دانشمندان ارزشمند اين آب و خاک«ايران کهن»، فراگير علوم متعدد و طب را به سفارش و استفاده دستاوردهاي علمي ديگر تمدن ها، براي خود سهم اساسي در گسترش کليه علوم به خصوص طب سنتي ايراني داشته است. در رأس تمامي دانشمندان ايراني همچون فارابي و زکرياي رازي، ابن سيناست که با استفاده از علوم و معلميني همچون افلاطون، سقراط، بطلميوس، توانست علوم آن ها را کامل كند و پايه گذار طب سنتي ايراني باشد که بعد ها تا کنون تمام راهکارهاي او مسبب يادگيري و فراگيري اين علم حسي است. طبيب ايراني پس از آشنايي با آموزه هاي گذشتگان و ساير علوم متداول روز به امر بهداشت و درمان مي پرداخت. بد نيست بگوييم دست نوشته هاي به جاي مانده از تاريخ نشان مي‌دهد بهداشت و درمان در رأس امور آن دوران بوده است.

«محمدرضا هخامنش»