منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

ورزش

سوارکاری ورزشی بدون محدودیت سنی

جهان‌بین شُکری تنها رشتة ورزشي که انسان به کمک يک موجود زندة ديگر، به رقابت مي پردازد و براي پيروزي تلاش مي کند سوارکاري است. اين ورزش بر حسب ارتباط…